ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประภัสสร เบ้าชารี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :