ชื่อ - นามสกุล :นายประจักษ์ ด้วงมูล
ตำแหน่ง :ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :