ชื่อ - นามสกุล :นางจุรีย์ พรหมจินดา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :